Puheenaiheena päätöksenteko

"Kadet taiteilemassa."

Metropoliasta päivää! 

Teimme sosionomi-opintoihimme liittyvän ryhmänohjauksen kenttätehtävän Jade II-projektiin, joka on suunnattu ikääntyville maahanmuuttajataustaisille naisille ja miehille. Suunnittelimme ryhmätoimintoja yhdessä projektin työntekijöiden kanssa, ja ennen varsinaista ryhmän aloittamista kävimme tutustumassa itse somalinkielisten ikääntyvien naisten ryhmään kuullaksemme myös heidän ajatuksiaan ja toiveitaan liittyen tuleviin ryhmäkertoihin. Ajankohtaisena teemana ryhmissä käsittelimme kansalaisvaikuttamista kunnallisella tasolla. Keskustelimme siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa oman kuntansa päätöksentekoon.

Ryhmissä syntyi mielenkiintoista keskustelua arvoista ja arjen tilanteista sekä siitä mihin kaikkeen voi vaikuttaa äänestämällä kunnallisvaaleissa. Etenkin opiskeleminen ja työelämään liittyminen nousi keskusteluissa esille, ja moni ryhmäläinen olikin huolissaan omien lastensa ja lastenlastensa opiskelumahdollisuuksista ja myös siitä, miten eri alueilla tehdyt päätökset vaikuttavat tavallisen ihmisen arkeen. Keskusteluissa huolena nousi esiin vahvasti myös kokemukset siitä, miten eriarvoisessa asemassa maahanmuuttajataustaiset naiset kokevat olevansa suhteessa kantaväestöön.

Vaalikoneiden ja eri puolueiden arvojen läpikäyminen avautui hienosti keskusteluiden avulla. Hyödynsimme myös jo Jade II-projektin työntekijöiden luomaa valmista materiaalia, joissa puolueiden päällimmäiset arvot oli jaoteltu selkeisiin ryhmiin. Monelle tuli yllätyksenä se, että kuka tahansa Suomessa vähintään kaksi vuotta asunut kaupunkilainen voi asettua ehdolle. Ryhmäläisille oli muodostunut jo vahvoja mielipiteitä joistain puolueista, mikä oli loistava esimerkki siitä, että kotoutumista on tapahtunut

Koimme ryhmät hyvin antoisina ja saimme niistä itsekin paljon uutta pohdittavaa. Millaista on olla ikääntyvä maahanmuuttajanainen tämän päivän Suomessa ja miten marginaaliryhmään kuuluminen osaltaan vaikeuttaa mm. osallistumista yhteiskunnan päätöksentekoon. Oli hienoa havaita se, miten lämpimästi meidät otettiin vastaan ja miten kiitollisia ryhmäläiset olivat saamastaan tiedosta. Teimme leikkimielisiä äänestyksiä arvoista ja kirjoitimme myös paperille kuvitteellisen unelmahdokkaan arvoja ja näkemyksiä. Viimeisellä ryhmäkerralla kysyimme kaikilta, kuinka moni aikoo äänestää nyt käsillä olevissa kunnallisvaaleissa. Kaikki nostivat kätensä pystyyn.

Ryhmässä jaettiin, iloja ja suruja avoimesti lämpimässä ilmapiirissä. Ryhmässä oli otettu huomioon myös mm. rukoushetki ja tarjoilut rytmittivät mukavasti ryhmän kulkua ja loivat omalta osaltaan lämmintä ja avointa ilmapiiriä. Jos ryhmäläiset itse kokivat saaneensa paljon ajankohtaista tietoa, niin myös me opiskelijat saimme heiltä paljon arvokasta tietoa ihmisten kohtaamisesta, arvokkaasta vanhenemisesta ja tarpeesta tulla kuulluksi omana itsenään. Kiitos projektin työntekijöille ja etenkin ryhmän naisille. Teissä on voimaa!

Kevätterveisin Kinfe, Annemari ja Elina

Mielekäs elämä Suomessa kootaan pienistä palasista täältä ja maailmalta

"Kudottu teos."

Opinnäytetyön toteuttaminen (Johanna Aunola, Meri-Maaria Mensonen & Anna Heinonen, Metropolia AMK)

Ikääntyneiden maahanmuuttajien mielekäs elämä Suomessa kootaan pienistä palasista täältä ja maailmalta

Ikääntyneiden maahanmuuttajien mielekäs elämä Suomessa rakentuu tavallisista asioista, kuten sujuvasta arjesta, yhteisöllisyydestä ja turvallisuuden tunteesta. Suomi tarjoaa paljon hyviä asioita, vaikka omien läheisten saaminen tänne ei aina olekaan helppoa, saati mahdollista. Vieraassa yhteiskunnassa esimerkiksi sotaa ja vainoa pakoon lähteneet ikääntyneet kokevat usein olevansa kuin juuriltaan revittyjä puita, jotka on istutettu uuteen paikkaan. Voimaantumiseen he tarvitsevat monenlaista tukea.

Kielitaidottomana maahanmuuttajana vieraassa yhteiskunnassa ja kulttuurissa ikääntyneiden avun tarve on suuri. Uusien ihmissuhteiden solmiminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus omana itsenään ovat tärkeitä kotoutumisen onnistumiseksi. Kotoutumisen onnistuminen riippuu myös siitä, onko asuminen Suomessa omaehtoista ja suunniteltua vai pakon sanelemaa. Kolmen Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijan yhteisessä opinnäytetyössä tartutaan aiheeseen arabian- ja kiinankielisten maahanmuuttajien kokemusten kautta ja selvitetään miten eri lähtökohdista ja syistä Suomeen muuttaneet ikääntyneet kokevat mielekkään elämän elementit omassa arjessaan.

Tutkimukseen haastateltiin kuutta (6) sekä arabian-, että mandariinikiinankielistä ikääntynyttä. Tutkimuksessa haettiin vastauksia esimerkiksi siihen, mitä toiveita, tarpeita ja odotuksia ikääntyneillä on tarjolla olevien ja kotoutumista edistävien ja tukevien palveluiden suhteen. Lisäksi selvitettiin, mitä haastateltavat itse ovat valmiita tekemään oman mielekkään elämän ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, ja miten ikääntyneet näkevät tulevaisuutensa nykyisessä kotimaassa Suomessa.

Tutkimuksen myötä opiskelijat tutustuivat eri lähtökohdista ja syistä Suomeen muuttaneisiin ikääntyneisiin miehiin ja naisiin. Haastattelutilanteet olivat vuorovaikutteisia ja nostattivat vilkasta keskustelua aiheen ympärillä. Haastateltavien tapaaminen kahteen kertaan syvensi molemminpuolisen luottamuksen tunnetta. Opiskelijoiden työtä ohjasi kulttuurisensitiivisyys ja aito mielenkiinto monikulttuurisuutta kohtaan.

Tutkimus on nyt jo osoittanut, että esimerkiksi ikä, ikääntyminen ja vanhuus nähdään eri tavalla eri kulttuureissa. Myös avun tarve, sen pyytäminen ja saaminen koetaan eri tavalla riippuen esimerkiksi ikääntyneen kulttuurisesta, sosiaalisesta ja maantieteellisestä ympäristöstä.

Tutkimuksen lopulliset tulokset ovat luettavissa myöhemmin syksyllä tällä sivustolla.

Johanna Aunola

" "

(Anna, Johanna ja Meri)