Uutiset

Ihmistä kohtaamassa

0

Ajatuksia työharjoittelustani Jade II -projektissa

Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Tätä geronomin asiantuntijuutta sain olla rakentamassa itselleni monikulttuurisuuden näkökulmasta Jade II -projektissa syyskuussa 2016.

Jade II -projektin yhtenä päätavoitteena on vanhustyön ammattilaisten ja alan opiskelijoiden moninaisuusosaamisen vahvistaminen. Geronomiopintoihini liittyvän työharjoittelun myötä halusin ja myös sain vahvistusta juuri tähän osaamiseen. Pääsin heti mukaan aktiiviseksi tiimin jäseneksi ja koen hyötyneeni harjoittelujaksosta valtavasti. Vaikka harjoittelujakso oli melko lyhyt kestäen vain reilun kuukauden, se oli sitäkin antoisampi.

Vaikka ennen geronomiopintojani olen ollut hoitotyössä melkein kaksikymmentä vuotta, on asiakkaanani ollut vain harvoin maahanmuuttajataustainen ikäihminen. Kulttuurien moninaisuudesta olen saanut nauttia enemmänkin työtovereiden ja ystävieni keskuudessa. Ikääntyneet maahan muuttaneet näkyvät harvoin vanhuspalveluiden asiakkaina. Ennen työharjoittelua pohdinkin, mitä kautta pääsisin tutustumaan monikulttuuriseen ikääntymiseen Suomessa.

Kuin vastauksena tähän, silmiini osui Facebookissa opiskelijatoverini Suvin päivitys, jossa hän kertoi aloittaneensa projektityöntekijänä Jade II -projektissa. Tämän myötä otin yhteyttä projektipäällikkö Susannaan ja haastattelun jälkeen minut toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi tiimiin. Koko harjoittelun ajan koin olevani yhdenvertainen tiimin jäsen.

Harjoittelun myötä sain katsauksen monikulttuuriseen ja moninaiseen asiakastyöhön sekä syrjäytymisen ehkäisyn haasteisiin. Lisäksi harjoittelun myötä korostui erityisesti eri järjestöjen ja ammattiryhmien välisen yhteistyöverkoston tärkeys. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset tulivat itselleni selkeämmiksi ja erilaiset termit ja käytännöt saivat uudenlaisen merkityksen asiakastyön myötä. Sain nähdä läheltä, millaisia iäkkäästä ihmisestä riippumattomia kotoutumisen haasteita esimerkiksi yhteiskuntamme asettaa. Jos suomalaisella vanhuksella on hankaluuksia tuki- ja lomakeviidakossa, niin maahan muuttaneella vasta vaikeaa onkin. Kunnioitan suuresti heidän yritteliäisyyttään, motivaatiotaan ja innokkuutta olla osallisena ja oppia jatkuvasti uutta, vaikka lähtökohdat eivät aina ole niin suosiollisia.

Kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseksi erilaiset keskustelu- ja vertaisryhmät ovat todella tärkeässä roolissa. Sain olla mukana ohjaamassa kiinankielistä, arabiankielistä sekä somaliankielistä keskusteluryhmää. Koska välttämättä yhteistä puhekieltä ei ole, ryhmien ohjauksessa korostuukin oma kehonkieli. Elekieli kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Elekieltä ja monikielistä puhetta yhdistelemällä sain kokea monta rikasta vuorovaikutustilannetta ja kuulla erilaisia selviytymistarinoita. Aitous ja tunne sävyttivät kaikkia tilanteita ja tekivät asioista helposti lähestyttäviä. 

Tärkeimmäksi ohjenuoraksi harjoittelusta jäi kohtaamisen tärkeys – Älä oleta!

Geronomi ymmärtää yksilön ainutkertaisuuden ja osaa arvostaa erilaisuutta. Yksilöllinen ja asiakaslähtöinen työote toimii lähtökohtana myös monikulttuuriseen asiakastyöhön. Kohdatessani asiakkaan, tuon kohtaamiseen mukaan oman persoonani. Olen pyrkinyt aktiivisesti arvioimaan ja tarkastelemaan omaa maailmankuvaani, arvojani ja niin sanottuja normejani. Pidän itseäni hyvin avoimena, mutta löytyykö minulta sittenkin stereotyyppisiä käsityksiä esimerkiksi islamilaisesta kulttuurista? Löytyyhän niitä. Tämä on mielestäni kuitenkin ihan normaalia ja tärkeintä onkin se, että tiedostaa itsessään nämä käsitykset ja sitä myötä varmistaa sen, että kohtaaminen ei ole stereotyyppistä.

Jokainen meistä on yksilö kulttuuritaustastaan riippumatta. Vaikka minulla olisi erilainen ajatus siitä, miten elämää tulisi elää, en voi antaa sen vaikuttaa siihen, miten kohtaan asiakkaan. Voin silti kunnioittaa toisen ihmisen uskontoa, valintoja ja omaa tapaa elää elämäänsä. On myös hyvä tiedostaa, että kaikki asiat eivät liity kulttuuriin, kieleen tai etniseen taustaan.

Ikääntyneenä ihminen on ehkä hauraimmillaan. Kielitaidottomana vieraassa maassa tämä korostuu entisestään. Jade II -projekti tekee arvokasta työtä ikääntyvien maahan muuttaneiden osallisuuden edistämiseksi. Tälle työlle on todellinen tarve, koska myös eri kulttuureista tuleville iäkkäille suunnatun palveluohjauksen tarve on suuri. Myös geronomi voi työssään ottaa kehittämiskohteeksi ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen. Iäkkäät maahan muuttaneet eivät välttämättä tarvitse erityispalveluja. He tarvitsevat asianmukaista ja ymmärrettävää ohjausta jo olemassa oleviin palveluihin.

Haluan lämpimästi kiittää Jade II -tiimiä; Fardoosia, Susannaa ja Suvia, teette arvokasta työtä!

Saara Kallo

Geronomiopiskelija, Metropolia ammattikorkeakoulu

 

Taustalukemisena:

Heidi Oilimon blogikirjoitus 2105: Ikääntyvän Suomen monet kasvot. Suomen geronomiliitto.

Recommended Posts